fbpx

PanaMa Group

Regulamin działania PanaMa Group

 

 1. PanaMa Group (dalej oznaczona jako PG), to grupa osób zebranych przy Parafii św. Jana Kantego, które działają w celu pozyskania funduszy na wyjazd członków PG do Panamy na ŚDM w 2019 r. Siedzibą PG jest Kraków, parafia św. Jana Kantego, budynek Bożego Młyna.
 1. Wszystkie zebrane pieniądze będą wpłacane na subkonto Parafii, wskazane przez Ks. Proboszcza. Wysokość dofinansowania zależna jest od łącznej kwoty zebranych funduszy oraz ilości punktów zebranych przez członka. Sumaryczna kwota zebranych środków zostanie podzielona przez łączną ilość zebranych punktów i przyznana na dofinansowanie wyjazdu poszczególnych członków PG.
 1. Grupa PG ma charakter otwarty. Członkiem PG może zostać każda osoba, która jest członkiem Kościoła Katolickiego, i która złoży deklarację uczestnictwa w PG. Deklaracje o przystąpieniu do PG lub wystąpieniu z PG, składane są na ręce koordynatora PG Jakuba Roga lub ks. Proboszcza. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami PG, ale ich wyjazd do Panamy oraz jego dofinansowanie, uzależnione są od uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Zebrane środki nie mogą być wypłacane członkom w celach innych niż z przeznaczeniem na finansowanie wyjazdu do Panamy w celach praktykowania kultu religijnego. W przypadku rezygnacji z wyjazdu do Panamy, kwota ewentualnego dofinansowania może być przekazana innemu członkowi, za zgodą ks. Proboszcza.
 1. Środki zgromadzone, które ewentualnie nie zostałyby wykorzystane na wyjazd do Panamy (nadwyżka środków nad kosztami wyjazdu), zostaną wykorzystane na działalność Bożego Młyna, a w braku jego istnienia na cele kultu religijnego, wg dyspozycji ks. Proboszcza.
 1. Każda osoba, która zostanie członkiem PG ma świadomość, że działa w PG całkowicie dobrowolnie i nieodpłatnie. Wraz ze złożeniem deklaracji wyraża zgodę na włączenie na listę osób, na które można liczyć przy różnych akcjach charytatywnych oraz kultu religijnego.
 1. Każdy z członków PG objęty jest systemem punktowym aktywności członkowskiej. Ilość punktów możliwych do uzyskania za poszczególne aktywności ustalana jest przez koordynatora przed rozpoczęciem akcji. Zależy ona od stopnia trudności wykonywanego zadania oraz nakładu pracy i czasu potrzebnego do jego wykonania. Akcje bieżące oraz punkty im towarzyszące wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Bożym Młynie.
 1. Swoje uczestnictwo w poszczególnych akcjach należy zgłaszać Jakubowi Rogowi, który koordynuje prace PG oraz prowadzi rejestr aktywności. W sprawach pilnych należy ujawnić osobie aktywnej w Bożym Młynie lub poprzez oświadczenie pozostawione na tablicy wewnętrznej. W przypadku większej ilości chętnych do akcji niż prac do wykonania, prace rozdziela się wg kolejności na liście, zgodnie z jej cyklicznym wskazaniem. Rejestr jest jawny dla członków PG, ks. Proboszcza oraz osób przez niego wskazanych.
 1. Kwota zebranych funduszy oraz liczba zgromadzonych punktów będzie publikowana jednokrotnie na koniec każdego kwartału, na wewnętrznej tablicy ogłoszeń w Bożym Młynie.
 1. Propozycje działań, uzupełniane w miarę potrzeb:
 • PanaMa Chór – nagranie płyty, koncerty
 • Stworzenie własnego kanału na Youtube
 • Wyprowadzanie psów osobom starszym i chorym
 • Pomoc w zakupach
 • Sprzątanie osobom potrzebującym
 • Organizowanie kiermaszów z własnoręcznie robionymi rzeczami
 • W lecie przygotowywanie przetworów na zamówienie
 • Pilnowanie dzieci
 • Wynoszenie makulatury i złomu
 • Wyprzedaże „garażowe”
 • Pomoc w nauce młodszym dzieciom
 • Dyżur w kawiarni parafialnej J
 • Przyprowadzenie chętnych starszych na wydarzenia w parafii
 • Pomoc przy akcjach parafialnych
 1. W sprawach nieuregulowanych lub spornych decyzje podejmuje ks. Proboszcz, po uzyskaniu opinii Rady Współpracujących na rzecz PG, w której skład wchodzą koordynator PG, przedstawiciel Bożego Młyna oraz dwie osoby przybrane, wg wskazania ks. Proboszcza.

Wszystkich chętnych do wsparcia tej inicjatywy zachęcamy do wpłat na konto: Rachunek Panama – zbiórka:  07 1240 4650 1111 0010 7141 4800 (subkonto parafii św. Jana Kantego)

Nasi darczyńcy